cược slots

V? Hàn Qu?c

Visa du l?ch

  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • Zalo
  • Zalo
0.00
Loading...
/ 5

H??ng d?n chi ti?t cách xin visa du l?ch t? túc ? Hàn Qu?c

B?n ?? bi?t cách xin visa du l?ch t? túc ? Hàn Qu?c cho mình ch?a? B?n s? hi?u r? h?n v? du l?ch hàn qu?c ? trang ch? nhé!

??a ch? xin visa du l?ch Hàn Qu?c

- T? ?à N?ng tr? ra khu v?c phía b?c: b?n h?y t?i Phòng L?nh s? – ??i s? quán Hàn Qu?c ? t?ng 7, tòa nhà Charmvit 117 Tr?n Duy H?ng

- T? Qu?ng Nam tr? v? phía Nam: b?n h?y t?i T?ng l?nh s? quán Hàn Qu?c ? 107 ???ng Nguy?n Du, qu?n 1

Nh?ng gi?y t? c?n thi?t khi xin visa du l?ch t? túc m?t l?n

??n xin c?p visa theo m?u c?a ??i S? Quán Hàn Qu?c t?i Vi?t Nam


H? chi?u có h?n t?i thi?u là 6 tháng tính t?i ngày n?p h? s? visa


Gi?y t? ch?ng minh kh? n?ng tài chính


Gi?y t? ch?ng minh ngh? nghi?p


L?ch trình du l?ch Hàn Qu?c d? ki?n


Vé máy bay ??t tr??c


Xác nh?n ??t phòng khách s?n


Chú y: t? ngày 3/12/2018, Hàn Qu?c ?? n?i l?ng quy ??nh c?p visa nhi?u l?n 5 n?m và 10 n?m dành cho c?ng dan Vi?t Nam. B?n h?y tham kh?o cu?i bài nhé!

M?t vài l?u y khi mu?n xin visa du l?ch t? túc

- B?n có th? l?y ??n tr?c ti?p t?i ??i s? quán ho?c download t? link sau ?ay ?? ?i?n tr??c http://overseas.mofa.go.kr/upload/cntnts/vn-vi/Mau_don_xin_cap_visa.docx

- T? khai xin visa ph?i khai b?ng ti?ng Anh ho?c ti?ng Hàn. ?nh màu 3.5x4.5cm ph?ng n?n tr?ng, kh?ng ch?p nh?n ?nh ?en tr?ng, ?nh scan, kích c? kh?ng theo quy ??nh

- L?ch trình du l?ch: b?n nên có b?n l?ch trình b?ng ti?ng anh ?? ??i S? Quán Hàn Qu?c xác nh?n, nên ghi chi ti?t ngày tháng và ??a ?i?m du l?ch b?ng ti?ng anh ho?c ti?ng Hàn.

- Vé máy bay ??t tr??c, kh?ng c?n thanh toán ?? phòng tr??ng h?p kh?ng ???c c?p visa, xin b?n sao xác nh?n c?a ??i ly g?i qua email sau ?ó in ra 1 b?n.

- Th?i gian ti?p nh?n visa du l?ch cá nhan: T? 09:00 - 12:00 (các bu?i sáng t? th? 2 ??n th? 6).

- Th?i gian xét c?p Visa- 08 ngày làm vi?c và 05 làm vi?c ??i v?i h? s? qua c?ng ty du l?ch ch? ??nh.

- Xác nh?n ??t phòng khách s?n: nên ??t tr??c t?i các website nh? booking.com, agoda,... mà ch?a c?n thanh toán sau ?ó in ra b?n xác nh?n qua email sau khi ??t phòng thành c?ng vì sau này b?n có th? h?y n?u kh?ng xin ???c visa ho?c mu?n thay ??i phòng thuê. ?ay chính là 1 trong các kinh nghi?m xin visa du l?ch Hàn Qu?c t? túc b?n c?n ph?i bi?t ?? ???c xét duy?t visa.

H??ng d?n ch?ng minh tài chính khi xin visa

- S? ti?t ki?m c?a b?n c?n có t?i thi?u 5000USD g?i trên 30 ngày tính t?i ngày b?n n?p h? s?, trong ?ó s? ti?t ki?m m? t?i các qu? tín d?ng kh?ng ???c ch?p nh?n

- Gi?y xác nh?n s? d? tài kho?n c?a ngan hàng xin trong vòng 14 ngày tính t?i ngày n?p h? s? xin visa du l?ch

- Gi?y xác nh?n m?c l??ng 3 tháng g?n nh?t có th? do c?ng ty xác nh?n ho?c b?n kê giao d?ch t?i ngan hàng.

- B?n sao 2 m?t c?a s? ti?t ki?m. N?u s? ti?t ki?m c?a b?n có k? h?n 3 tháng nh?ng ch?a ?? 30 ngày t?i t?i ngày n?p h? s? thì có th? g?i kèm v?i s? ?ó ho?c gi?y s? h?u oto mang tên ng??i xin visa.

* Tr??ng h?p b?n kh?ng ?? kh? n?ng tài chính có th? ch?ng minh th?ng qua ng??i than c?a b?n kèm theo gi?y t? ch?ng minh quan h? gia ?ình, có xác nh?n c?a chính quy?n ??a ph??ng. N?u ?ang ? ?? tu?i v? thành niên thì c?n có gi?y ??ng y c?a b? m?, ch?ng nh?n quan h? gia ?ình

* Tr??ng h?p b?n kh?ng ?? kh? n?ng tài chính có th? ch?ng minh th?ng qua ng??i than c?a b?n kèm theo gi?y t? ch?ng minh quan h? gia ?ình, có xác nh?n c?a chính quy?n ??a ph??ng. N?u ?ang ? ?? tu?i v? thành niên thì c?n có gi?y ??ng y c?a b? m?, ch?ng nh?n quan h? gia ?ình

* B?n có th? ???c mi?n gi?y t? ch?ng minh n?ng l?c tài chính khi: làm ? c? quan chính ph?: b? sung gi?y xác nh?n nhan viên ho?c c?ng nhan viên ch?c; t?ng ?i các n??c trong kh?i OECD 5 n?m g?n nh?t ho?c ?i Hàn Qu?c >2 l?n. Lúc này, b?n ch? c?n b? sung gi?y t? xác nh?n (b?n sao visa) vi?c xu?t nh?p c?nh các n??c. (Tuy nhiên m?i quy?t ??nh là ? ??i s? quán Hàn Qu?c, liên h? ??n ??i s? quán ?? ???c gi?i ?áp th?ng tin và xác ??nh b?n than có ???c mi?n ch?ng minh visa hay kh?ng)

H??ng d?n ch?ng minh ngh? nghi?p

- B?n là C?ng nhan viên ch?c: H?p ??ng lao ??ng ho?c gi?y b? nhi?m ch?c v? (??i v?i viên ch?c nhà n??c)và gi?y xác nh?n ngh? nghi?p t?i th?i ?i?m hi?n t?i…ho?c sao kê 03 tháng tài kho?n ti?n l??ng g?n nh?t hay xác nh?n m?c l??ng/b?ng l??ng có d?u c?a c?ng ty), ?? ???c d?ch ti?ng Anh kh?ng c?n c?ng ch?ng (ngo?i tr? sao kê tài kho?n ti?n l??ng ngan hàng kh?ng c?n d?ch ti?ng anh).

- B?n là ch? doanh nghi?p: G?i gi?y ??ng ky kinh doanh ?? c?ng ch?ng t?i ??a ph??ng kèm 1 b?n d?ch ti?ng anh cùng b?n sao kê tài kho?n c?ng ty và xác nh?n thu? c?ng ty 3 tháng g?n nh?t.

- B?n là n?i tr?: Gi?y xác nh?n n?i tr? ho?c s? y?u ly l?ch có xác nh?n c?a ??a ph??ng và b?n d?ch c?ng ch?ng nhà n??c

- B?n là h?c sinh/sinh viên: xác nh?n sinh viên/h?c sinh c?a nhà tr??ng ho?c Copy th? Sinh viên/h?c sinh và gi?y t? ch?ng minh tài chính c?a b? m? kèm theo: Th? b?o l?nh c?a b? m? (có b?n d?ch ti?ng Anh) kèm theo ph? t? ch?ng minh th? c?a ng??i b?o l?nh, gi?y khai sinh ho?c h? kh?u d?ch ti?ng Anh c?ng ch?ng nhà n??c ?? ch?ng minh quan h? v?i ng??i b?o l?nh.


TH?NG TIN CHíNH TH?C: H? S? C? B?N XIN C?P VISA M?I LO?I NHI?U L?N


??i s? quán Hàn Qu?c ?? ??a ra th?ng tin chính th?c c? th? v? H? s? c? b?n xin c?p visa m?i lo?i nhi?u l?n cho du khách Vi?t Nam nói riêng và các Qu?c gia n?m ? khu v?c phía Nam Hàn Qu?c nói chung.

N?i dung, ??i t??ng ???c c?p visa và H? s? ph?i n?p v?i visa có hi?u l?c 10 n?m

Hàn Qu?c s? ti?n hành c?p visa nhi?u l?n v?i m?c ?ích du l?ch ng?n h?n (visa C-3) v?i hi?u l?c là m??i (10) n?m dành cho nh?ng ng??i ??n t? các qu?c gia Nam á ít có kh? n?ng th?c hi?n các hành vi c? trú ho?c lao ??ng b?t h?p pháp t?i Hàn Qu?c nh? các chuyên gia trong các l?nh v?c c? th? bao g?m: Bác s?, Y tá, Lu?t s?, Giáo s?,..; ho?c nh?ng ng??i ?? t?ng h?c t?p t?i Hàn Qu?c t? b?n (04) n?m tr? lên c?ng nh? nh?ng ng??i ?? hoàn thành c?p b?c h?c t? Th?c s? tr? lên ? n??c ngoài. Nh?ng ??i t??ng ???c c?p visa nhi?u l?n v?i th?i h?n 10 n?m này có th? l?u trú t?i Hàn Qu?c t?i 90 ngày sau khi nh?p c?nh.

H? s? ph?i n?p bao g?m: h? s? c? b?n theo quy ??nh c?a ??i s? quán và gi?y t? liên quan c? th? theo t?ng ??i t??ng:

- ??i v?i nh?ng ng??i làm ngành ngh? chuyên m?n nh?: Bác s?, lu?t s?,vv c?n b? sung gi?y ch?ng nh?n chuyên m?n, ngành ngh? g?c và b?n photo

- ??i v?i giáo s? ??i h?c (giáo s? ch? nhi?m, phó giáo s?, tr? gi?ng) c?n b? sung h? s? ch?ng minh ?ang làm vi?c b?n g?c và b?n photo

- ??i v?i giám ??c doanh nghi?p t? nhan, nhà n??c c?n b? sung thêm h? s? xác nh?n c?a giám ??c

- ??i v?i h?c viên h?c ??i h?c 4 n?m ? Hàn Qu?c (bao g?m ?? t?t nghi?p) ho?c trình ?? trên th?c s? ? n??c ngoài c?n b? sung b?ng t?t nghi?p b?n g?c và b?n sao.

Các n??c áp d?ng: Myanmar, Campuchia, Srilanka, Indonesia, Lào, Nepal, Pakistan, Phillipines, Vi?t Nam, ?n ??, Bangladesk (áp d?ng cho các qu?c gia c?n có visa nh?p c?nh vào Hàn Qu?c)

N?i dung & ??i t??ng ???c xét c?p visa và h? s? ph?i n?p v?i visa 5 n?m áp d?ng t?i th? tr??ng Vi?t Nam

Hàn Qu?c s? ??n gi?n hóa các th? t?c nh?p c?nh và c?p visa nhi?u l?n v?i th?i h?n n?m (05) n?m cho nh?ng ??i t??ng là ng??i dan có h? kh?u c? trú t?i ba (03) thành ph? l?n v?i m?c thu nh?p ?n ??nh là Hà N?i, ?à N?ng và H? Chí Minh. Nh?ng ??i t??ng t??ng ???c c?p visa nhi?u l?n v?i th?i h?n 5 n?m này có th? l?u trú t?i Hàn Qu?c trong vòng 30 ngày sau khi nh?p c?nh.

H? s? c? b?n theo quy ??nh c?a ??i s? quán, ??i t??ng xin visa c?n cung c?p b? sung thêm h? kh?u g?c và b?n photo (N?u h? kh?u kh?ng thu?c 03 thành ph? nêu trên nh?ng s?ng t?i 03 thành ph? này thì c?n có s? t?m trú)

※ Chi ti?t v? h? s? xin th? th?c nh?p c?nh vào Hàn Qu?c ???c quy ??nh b?i ??i s? quán Hàn Qu?c và T?ng l?nh s? quán Hàn Qu?c t?i Vi?t Nam

Link tham kh?o

Th?ng tin visa c?a ??i s? quán Hàn Qu?c t?i Vi?t Nam: cược slotshttp://overseas.mofa.go.kr/vn-vi/brd/m_2164/list.do

Th?ng tin visa c?a T?ng l?nh s? quán Hàn Qu?c t?i TP. H? Chí Minh: http://overseas.mofa.go.kr/vn-hochiminh-vi/brd/m_3363/list.do


Danh sách các c?ng ty du l?ch ch? ??nh t?i Hà N?i


Danh sách các c?ng ty du l?ch ch? ??nh t?i thành ph? H? Chí Minh

cược slots sitemap 918kissscr888 1XBET m88 pantip bet365 mobile bet365 fifa555 bet365combet
www.oldmannewpilot.com| www.andreamcooley.com| www.myhomeprotector.com| www.aluminumsell.com| www.jiudianzhaopin.com/bbbvn75j.html| www.photofindings.com| www.usastaterecords.com| www.jiudianzhaopin.com/vipxdxth.html| www.jiudianzhaopin.com/vipvn75j.html| www.jiudianzhaopin.com/bbbmgy/p1j5/| www.weareprettypleased.com| www.jiudianzhaopin.com/viperw/519.html| www.francisorphe.com| www.jiudianzhaopin.com/vipvn75j.html| www.academicstudio.net| www.konyadilkent.com| www.newarkologic.com| www.w88casino.org| www.itjie.com/bbsku/zptrl| www.michaelgraphicsinc.com| www.jiudianzhaopin.com/bbbmgy/5h5v/| www.numeriksoft.com| www.theonlycurefor.com| www.crometechmedia.com| www.itsw88.com| www.petcareconsultant.com| www.jiudianzhaopin.com/vip791v7.html| www.techstreamgames.com| www.wonderful1234.com| www.jiudianzhaopin.com/viperw/919.html| www.allw88th.com| www.homesofsurrey.com| www.photofindings.com| www.casualoftravel.com| www.usastaterecords.com| www.homew88.com| www.jiudianzhaopin.com/vipvwblo.html| www.itjie.com/bbsku/jrpbj| www.hongw88.com| www.itjie.com/bbscd/vcnd.html| www.fastfifa14.net| www.360fxgy.com|